Donderdagavond werd de Ontwerp Omgevingsvisie consulterend besproken in de gemeenteraad. Uit de eerste reacties van de fracties bleek dat ze wel konden leven met de visie getiteld “Assen Nog Mooier.” Zij maakten in de discussie duidelijk wat er nog beter zou kunnen in de definitieve versie van de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is gebaseerd op drie uitgangspunten. Assen Groene Stad van het Noorden; Assen Dynamische Hoofdstad; Assen Verbonden stad.

Groene stad
Groen en natuur verenigen het nuttige met het aangename. Het maakt de stad aantrekkelijker. Voor de Assenaren, voor iedereen die onze stad bezoekt, voor bedrijven die een vestigingsplek zoeken en voor dieren die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Groen en natuur bepalen de identiteit van Assen. Het is een unieke kernwaarde. In 2040 begint de groene ervaring bij de voordeur.

Dynamische hoofdstad
In de dynamische hoofdstad hoeven de inwoners van Assen niet naar een andere gemeente voor hun belangrijkste aankopen, zorg, sport, onderwijs of cultuur. Assen heeft een compleet voorzieningenaanbod. De belangrijkste basisvoorzieningen vindt men in de wijken en voor de meer speciale aankopen of bezoeken kan je terecht in de binnenstad. Daarmee vervult Assen een nog sterkere regiofunctie. Bij een dynamische hoofdstad hoort een levendige binnenstad. Een compacte plek waarin de publiekstrekkende functies zijn geconcentreerd en waar cultuurhistorische kwaliteiten tot uiting komen.

Verbonden stad
In een verbonden stad doet iedereen mee. Of het nu gaat om eenzame ouderen of kwetsbare jongeren. Iedereen krijgt de aandacht die hij of zij verdient. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het tegengaan van eenzaamheid, of over het zorgen voor toegankelijke routes voor minder validen en ouderen. Een verbonden stad heeft sterke wijken. De woonwijken in Assen zijn veilig, compact en overzichtelijk. Met woningen voor jong en oud, gezinnen, stellen en alleenwonenden. Er zijn voldoende openbare speel en ontmoetingsplekken die de inwoners uitnodigen om samen te komen en zich betrokken te voelen bij de directe omgeving. Voor de dagelijkse boodschappen, sport, school, de huisarts en andere basisvoorzieningen kunnen Assenaren in of bij de eigen wijk terecht.

Meer dan ruimtelijke inrichting
De uitgangspunten Groene Stad, Dynamische Hoofdstad en Verbonden stad maken duidelijk dat het om meer gaat dan de ruimtelijke inrichting van Assen. Aan het slot van de consulterende vergadering zei wethouder Karin Dekker dat de opmerkingen van de gemeenteraad en de resultaten van de inspraak van de bewoners in de definitieve versie zullen worden verwerkt.

Kloosterveen
Cor Staal (ChrU was van mening dat de wijk Kloosterveen afgebouwd zou moeten worden zoals in de oorspronkelijke plannen was afgesproken. De derde ontsluiting van Kloosterveen moet ook gerealiseerd worden. En hij wilde dat de ontwikkeling van het Havenkwartier voortvarend aangepakt wordt. “Wonen, werken en recreëren moeten daar tot ontwikkeling komen.” Hans Marskamp (GrL) zei dat in Kloosterveen volgens de oorspronkelijke plannen gebouwd zou moeten worden “alleen als er voldoende vraag is.” De derde ontsluiting is voor Marskamp dan ook niet vanzelfsprekend. Wilfried de Jong (D66) was van mening dat ik Kloosterveen alleen volgens de oorspronkelijke plannen gebouwd zou moeten worden als dat nodig is. Martine Deen (lstD) vraagt om meer aandacht voor de jeugd, onder andere in de woonvormen. Wethouder Dekker zegt dat de bouw van Kloosterveen zal afhangen van de vraag die iedere 4 jaar geëvalueerd zal worden. Dat betekent volgens de huidige inzichten ca 1000 woningen, maar dat kan afhankelijk van de vraag naar boven of naar beneden bijgesteld worden. Volgend de huidige inzichten over de afname van de vraag de komende 20 jaar zal in Kloosterveen minder gebouwd worden dan in de oorspronkelijke plannen de bedoeling was. Maar tot 2030 zal versneld gebouwd worden om aan de korte termijn vraag te kunnen voldoen.

Energie
Cor Staal plaatste kritische kanttekeningen bij de gebieden die zijn aangewezen voor zonne-energie. Het gaat om agrarische grond die daar niet voor gebruikt zou moeten worden. “Zonnepanelen horen op daken.” “Met alleen zonnepanelen op daken redden we het niet om in 2050 energie neutraal te worden,” zei Hans Marskamp. Hij was van mening dat het college goed op weg was met de Omgevingsvisie. Clemens Otto (50plus) vond het een prima document. Hij vroeg zich af of de klimaatverandering nog invloed had op het type groen. Het stoken van houtkachels wordt vanwege het fijnstof afgeraden. Hij zag dit niet terug in deze visie. Wethouder Dekker zei dat wat betreft de zonneparken nog niets vastlag. De aangegeven gebieden zijn “zoekgebieden.” Die gebieden zijn genoemd, omdat de energietransitie een grote invloed heeft op het ruimtebeslag. En de uitvoering, “gaat in samenspraak met iedereen.” Wat het fijnstof betreft kunnen we niet met een stookverbod komen, wel met voorlichting.

Sociaal Domein
Henri Ploeg (PvdA) vroeg vooral aandacht voor “de sociale ruggengraat van Assen.” De verbondenheid moet tot uiting komen dat iedereen meedoet, ouderen en jongeren en mensen met een beperking. Maar in een verbonden stad speelt ook sport een belangrijke rol. Assen moet groener en duurzamer worden. Het college moet letten op de samenhang met de andere visies, zoals de Binnenstadvisie, de Woonvisie en de economische visie. Het sociale domein krijgt zeker aandacht, betoogde wethouder Dekker, maar het is lastig het sociale aspect om te zetten in “ruimtelijke componenten.” Henk Santing (PLOP) stelde vast dat het college bij het schrijven van de Omgevingsvisie een “groene waas voor de ogen heeft gehad.” De auto wordt bijvoorbeeld geweerd uit de binnenstad en de wijken en er moet kringloop landbouw komen. Het groene waas gaat ten koste van het Middelbaar en Hoger Onderwijs en het openbaarvervoer. De kringlooplandbouw is niet door het college bedacht, maar wordt ons opgelegd vanuit Den Haag, aldus wethouder Dekker. Het groen is nu juist een onderscheidend element in Assen en dat willen we versterken. De auto wordt niet uit de wijken geweerd, maar de jonge generaties gaan meer over deeltijd auto’s. Dus het auto bezit onder komende generaties zal afnemen. Dat geeft dus de mogelijkheid om parkeerplaatsen om te zetten in groen. Richard Klok (VVD) was van mening dat de Omgevingsvisie “een goede paraplu” is voor de andere visies die nog in de pijplijn zitten. Hij wilde dat Kloosterveen volgens de door de raad aangenomen plannen zou moeten worden gerealiseerd, inclusief de derde ontsluiting.

Participatie
Wilfried de Jong (D66) zei dat zijn partij zich kon vinden in de ambities en de uitgangspunten. Hij riep het college op aandacht te hebben voor “integraliteit.” De sport en het Sociale Domein waren volgens De Jong wat onderbelicht. Anna Hendrikse (CDA) verbaasde zich over de passages met betrekking tot participatie. “Inwoners participatie zou vanzelfsprekend moeten zijn.” Bewoners vooraf betrekken zorgt voor draagvlak. “Neem de inwoners mee bij de uitvoeringsplannen.” Ook wilde zij weten hoe het stond met de aangekondigde participatievisie. Wethouder Dekker zei dat de Omgevingsvisie “vanuit zoveel mogelijk hoeken was bekeken en opgezet.” Integraliteit is de basis van Omgevingsvisie, die een nauwe relatie heeft met andere visies die er al zijn of waar nu aan gewerkt wordt. De Nota Participatie wordt binnenkort vastgesteld door het college. Maar deze visie is gebaseerd op gesprekken met belanghebbenden die al in 2017 zijn begonnen.

Stad der Paleizen
Jannie Drenthe (SP) zei zich geërgerd te hebben aan de omschrijving “Assen stad der Paleizen.” Daarmee werden de inwoners van de oorspronkelijke wijken als Lombok en Lange Jammer tekortgedaan. Juist deze mensen hebben hard moeten vechten om zich een plaats in de Asser samenleving te veroveren. Door de paleizen als uitgangspunt te nemen is er te weinig aan dacht voor participatie. Marskamp merkt op dat “de omgevingsvisie zich nu juist op de toekomst richt. Een toekomst waar ieder gelijk behandeld zal worden.” Wethouder Dekker zei dat gelijkwaardigheid de basis was voor de Omgevingsvisie en niet zozeer de historie. Want ook de invoering van het vrouwenkiesrecht en de WOII hebben hun invloed gehad en hun sporen nagelaten

Kwaliteit i.p.v. kwantiteit
Wethouder Karin Dekker zegt dat de Omgevingsvisie zich “niet richt op kwantiteit, maar op kwaliteit.” Dat wil zeggen veel huizen bouwen, maar kwalitatief goede huizen, die duurzaam zijn en energiezuinig. Die kwaliteit slag moet ook gemaakt worden voor de leefomgeving en de mobiliteit. Dat betekent dus meer en betere fiets- en wandelpaden, zodat wijken met elkaar verbonden worden.

Na dit eerste overleg tussen raad en college gaat de Omgevingsvisie de inspraak in. In de consulterende vergadering van 24 juni staat deze visie weer op de agenda.

Tekst: Bernie Wiegman, raadsverslaggever OmroepAssen

 • Bouwwerkzaamheden Kloosterakker gestart

  Informatie
  18 mei 2021 - 23:01
  Op dinsdag 18 mei organiseerden gemeente Assen en aannemer Avitec een ludieke aftrap vanwege de start van de nieuw te bouwen buurt Kloosterakker. Wethouder Karin Dekker reed met een energiezuinige waterstoftrekker van de aannemer over het bouwterrein. Binnen het project staat duurzaamheid voorop. Naast de...
 • DNK Assen opent bibliotheek voor het eerst dit jaar voor leden

  Informatie
  18 mei 2021 - 21:02
  Vanaf donderdag 20 mei start DNK in Assen voor het eerst dit jaar weer een deel van de publieksactiviteiten op. Vanaf dat moment kunnen leden van de bibliotheek weer boeken en andere media lenen in De Nieuwe Kolk. DNK verheugt zich over deze eerste stap in het hervatten van alle...
 • Nieuwe transformatoren voor transformatorstation Zeijerveen (Video)

  Informatie
  17 mei 2021 - 16:56
  Er komen twee nieuwe transformatoren voor het transformatorstation in Zeijerveen. De aanpassing en uitbreiding van Zeijerveen Assen is een gezamenlijk project van Enexis Netbeheer en TenneT. Enexis plaatst vijf nieuwe transformatoren en drie grote, verplaatsbare mega meterkasten; zogenaamde...
 • Workshop van Art Explosion Assen bij SpotTV Assen

  Informatie
  17 mei 2021 - 10:33
  Op 3 juli vindt in Assen het kunstfestival Art Explosion Assen plaats. Van 10:00 tot 18:00 staat de gouverneurstuin helemaal vol met kunststands, eetplekjes en een podium met optredens van verscheidene jonge popartiesten, als de situatie het toestaat. Terwijl we nog midden in de...
 • Inwonersparticipatie in Assen is niet zomaar geregeld

  Informatie
  14 mei 2021 - 21:30
  De laatste jaren is het inzicht gerijpt dat participatie van bewoners een meerwaarde heeft bij grote projecten. Participatie wil zeggen, in een vroeg stadium mee laten praten. Om de participatie in Assen van de grond te krijgen heeft het college een Visie op Inwonersparticipatie aan de raad...
 • Koninklijke Erepenning voor Hockey Vereniging Assen

  Informatie
  12 mei 2021 - 18:04
  Hockey Vereniging Assen ontving vandaag de Koninklijke Erepenning uit handen van commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma. De Erepenning werd door Klijnsma – met enige vertraging wegens corona - uitgereikt vanwege het honderdjarig bestaan van de vereniging en haar bijzondere...
 • Professionals en jeugd samen op weg naar Actieplan Jeugd Assen

  Informatie
  12 mei 2021 - 17:19
  Jongeren en professionals uit welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, sport, cultuur, zorg en overheid uit Assen gingen vanmiddag met elkaar in gesprek tijdens het webinar Jeugd en corona. Een primeur in Nederland, met als doel samen goede ideeën, plannen en acties te bedenken, die de jeugd in Assen...
 • Veel discussie in gemeenteraad over de Binnenstadsvisie 2030

  Informatie
  12 mei 2021 - 17:14
  Volgende week moet in de raadsvergadering het besluit vallen over de Binnenstadsvisie 2030. In de consulteren vergadering konden de raadsleden voor de laatste keer hun commentaar en reactie geven. Ook waren er vijf insprekers die hun mening over het stuk gaven. De indruk is dat de raad wel zal...
 • Kinderen laten meedoen door andere financiële ondersteuning in Assen

  Informatie
  12 mei 2021 - 13:24
  Assen kent een zogenaamd Kindpakket dat wordt betaald uit de Meedoen Regeling. Deze regeling is bedoeld om kinderen uit arme gezinnen mee te laten doen als het gaat om school, sport en cultuur. Daarnaast is er een witgoedregeling om gezinnen bij grote aankopen te ondersteunen. Beide regelingen...
 • Motorevenement GAMMA Racing Day wordt Jack’s Racing Day

  Informatie
  11 mei 2021 - 11:41
  Jack’s Casino volgt GAMMA op als titelsponsor van de jaarlijkse ‘Racing Day’ op het TT Circuit van Assen. De doe-het-zelfketen droeg 10 jaar de titel van het iconische evenement, de kansspelaanbieder gaat voor minimaal drie jaar een partnership aan. Sinds de start in het jaar 2000 worden...
 • Technologie en Zorg Academie Drenthe van start

  Informatie
  10 mei 2021 - 12:34
  De Technologie en Zorg Academie (TZA) Drenthe gaat vandaag formeel van start. Binnen de TZA Drenthe werken 20 partijen samen om ervoor te zorgen dat technologie in de zorg zó gebruikt wordt dat de werkdruk van medewerkers in de zorg vermindert, mensen met een zorgvraag zo zelfstandig en prettig...
 • Meisje op kabelbaan Lariks gebeten door hond

  Informatie
  09 mei 2021 - 22:20
  Vanmiddag is een meisje, die in het Lariksbos op de kabelbaan aan het spelen was, gebeten door een hond. Dat schrijft de moeder van het meisje op facebook. Het incident vond plaats tussen 13:00 uur en 13:30 uur. Het meisje hield, volgens de moeder, een wond en een kapotte broek aan over. Via...
 • In Assen krijgt 34,9 procent een uitkering

  Informatie
  07 mei 2021 - 20:01
  Van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder krijgt 32 procent een uitkering. Oftewel ruim 5 miljoen mensen. Het gaat om alle uitkeringen samen, van AOW tot WW. In de gemeente Assen ligt dit getal hoger: bij ons krijgt 34,9 procent van de 15-plussers een of andere uitkering. Een en ander blijkt uit het...
 • GroenLinks: 'waarom overlegt Assen geen lijst met aardbevingsgevoelige gebouwen?'

  Informatie
  07 mei 2021 - 17:41
  De gemeenten in Noord-Drenthe hebben bezwaar aangetekend tegen het oppompen van gas uit de zogenaamde kleine gasvelden. Het ministerie volhardt in het besluit de NAM toe te staan gas uit die velden naar boven te halen. De reden is dat onder andere de gemeente Assen niet heeft gereageerd op de...
 • GGD-locatie bij de TT per 13 mei alleen voor vaccineren

  Informatie
  07 mei 2021 - 15:49
  Door grotere leveringen van vaccins, kan er de komende weken meer worden gevaccineerd. Het Test- en Vaccinatiecentrum in Assen (locatie De Haar, bij de TT) wordt daarom vanaf 13 mei in zijn geheel in gebruik genomen voor het vaccineren. Er blijft ruim voldoende testcapaciteit over op de overige...
 • Drents Museum in finale Art Rocks

  Informatie
  07 mei 2021 - 10:41
  Wat is de soundtrack van een echte Frida Kahlo en welke sfeer roept een Van Gogh op? Ontdek het tijdens de digitale zinderende finale in Paradiso van de muziekcompetitie Art Rocks. Tijdens de finale strijden acht finalisten om de eerste prijs: een bedrag van €1.000,- en studiotijd in de Wisseloord...
 • Gratis grenstest voor inwoners uit Assen

  Informatie
  06 mei 2021 - 20:43
  Inwoners uit Assen die voor hun werk, voor zorg of voor onderwijs naar Duitsland moeten, kunnen vanaf nu gratis een coronatest laten afnemen. Via de website grenstesten.nl kunnen inwoners zich melden voor deze gratis coronatest. Met het vergoeden van de kosten, wil de Nederlandse overheid inwoners in...
 • Buitenbad van De Bonte Wever geopend

  Informatie
  06 mei 2021 - 15:48
  Ondanks dat we nog even moeten wachten op het mooie lenteweer, is het buitenbad van De Bonte Wever al vanaf 24 april jl. geopend. De Bonte Wever is daarmee het enige geopende buitenbad in Assen. Momenteel is het bad geopend voor baanzwemmen en diverse aquasporten. Recreatief zwemmen is op dit...
 • Verkoop luisterervaring Record van Garage TDI van start

  Informatie
  06 mei 2021 - 09:05
  Jongeren van het theater tussenjaar van Brandstof TDI presenteren ‘Record’. Een luisterervaring met als thema klimaatverandering die het publiek geheel coronaproof thuis kan beluisteren. Via de website van Garage TDI kan het publiek een pakket kopen en deze afhalen of thuis laten bezorgen. De...
 • Fietsster gewond na valpartij in Assen (video)

  Informatie
  05 mei 2021 - 13:18
  Een fietsster is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeval in Assen. Even voor half tien ging zij door nog onbekende oorzaak onderuit op de Esakkerweg. De politie en ambulance waren snel ter plaatse. De vrouw is gecontroleerd in de ambulance en voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak...
 • De expositie Verhalen van de huid in de DSG

  Informatie
  05 mei 2021 - 11:56
  Galerie in warenhuis Vanderveen te Assen vertelt je verhalen over het leven van mensen met mooie, maar ook pijnlijke en moeilijke momenten. Een naakte dame van in de 80 met doorleefde rimpels over haar hele huid, een baby met warme tinten, een meisje met een gezicht vol sproeten, vrouwen in een...
 • Monumentale schilderijen van Deborah Poynton in Drents Museum

  Informatie
  05 mei 2021 - 11:55
  Van 11 juli tot en met 3 oktober 2021 sieren de monumentale schilderijen van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Deborah Poynton (Durban, 1970) de Abdijkerk van het Drents Museum. De schoonheid van de schilderijen trekt de bezoeker aan en geeft de kijker het gevoel een nieuwe wereld te betreden. De...
 • Burgemeester, kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester leggen krans op De Brink

  Informatie
  04 mei 2021 - 23:45
  Kinderburgemeester Lorin Suliman en loco-kinderburgemeester Sophie Lynn Mentink hebben vanavond namens de gemeente Assen en in aanwezigheid van burgemeester Marco Out een krans gelegd bij het monument op de Brink. Op 4 mei worden burgers en militairen herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of...
 • Bornkamp en Moes strijden om lijsttrekkerschap D66 Assen voor gemeenteraadsverkiezingen

  Informatie
  04 mei 2021 - 13:27
  De leden van D66 Assen kiezen binnenkort de lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Op 10 mei houdt D66 Assen een informatie-avond waar de kandidaat-lijsttrekkers zich kunnen presenteren. Vanaf 12 tot en met 24 mei 2021 is het aan de leden om een lijsttrekker te kiezen...
 • Popronde maakt selectie 2021 bekend

  Informatie
  04 mei 2021 - 13:13
  Honderdenéén acts gaan komend najaar op tour met de Popronde, het grootste reizende festival van Nederland. In een drie uur durende uitzending van 3voor12 Radio maakte 3FM DJ Sagid Carter de namen van die selectie bekend. Vanaf zaterdag 11 september trekt de Popronde karavaan het land door,...
 • Aflevering van televisieprogramma ‘Hier zijn de Van Rossems’ in Assen

  Informatie
  04 mei 2021 - 12:03
  Maarten, Sis en Vincent van Rossem hebben voor hun televisieprogramma ‘Hier zijn de Van Rossems’ een bezoek aan Assen gebracht. De Asser Historische Vereniging heeft in overleg met de producenten van het programma de inhoud van het programma mede bepaald. De aflevering wordt uitgezonden op...
 • Hockeyvereniging HVA en Assen Sportstad organiseren Online Webinar 'pubers zijn leuk'

  Informatie
  04 mei 2021 - 12:03
  Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Ze zoeken grenzen op en zijn vaak op zoek naar het nut en de zin van de opdrachten die ze krijgen. Dat kan voor de trainer als wel voor de jongeren best lastig zijn. Hoe motiveer je een puber en welke benadering heeft de...
 • Luchtalarm ging later af vanwege voertuig te water

  Informatie
  03 mei 2021 - 13:16
  Het luchtalarm ging vandaag later af dan gebruikelijk. Dit kwam doordat de meldkamer druk bezig was met een incident in Nieuwolda. Rond tien voor twaalf raakte daar een auto te water. En omdat de centralisten met dat incident druk bezig waren, schoot het luchtalarm erbij in. Het activeren van het...
 • Drie op vijf Nederlanders verwachten dat ‘huizenbubbel’ in een aantal jaar gaat klappen

  Informatie
  02 mei 2021 - 12:11
  Maar liefst 62 procent van de Nederlanders verwacht dat een ‘huizenbubbel’, die het gevolg is van de extreem stijgende huizenprijzen, in enkele jaren weer uiteen zal spatten. Toch is ‘slechts’ 19 procent van de Nederlanders bang dat de financiële gevolgen van de coronacrisis ook invloed zullen...
 • Koninklijke onderscheidingen uitgereikt en opgespeld

  Informatie
  01 mei 2021 - 10:25
  De tien Assenaren die afgelopen maandag koninklijk zijn onderscheiden, hebben vrijdag tijdens een bijeenkomst in het stadhuis de bijbehorende versierselen opgespeld gekregen. Afgelopen maandag werden zij al telefonisch geïnformeerd en gefeliciteerd door burgemeester Marco Out. Vandaag ontving hij...
 • Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak

  Informatie
  01 mei 2021 - 10:25
  Alle 65-plussers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie tegen het coronavirus. Veel van hen zijn ook al gevaccineerd of hebben een afspraak gemaakt. Maar nog niet iedereen. Het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en doen nu een oproep aan alle 65-plussers die zich nog niet...
 • CoronaMelder stuurt vanaf morgen weer meldingen

  Informatie
  30 april 2021 - 22:20
  De CoronaMelder gaat vanaf zaterdag weer meldingen van mogelijk contact met een besmette persoon uitsturen. Onderzoekers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben vastgesteld dat het lek in het framework van Google is gedicht. De opgespaarde meldingen van de afgelopen 48 uur...
 • Coronasteun cultuursector voor instellingen, zzp’ers en amateurs in Assen

  Informatie
  30 april 2021 - 14:38
  Om de culturele sector zo goed mogelijk te ondersteunen laat de gemeente Assen de 1,132 miljoen aan coronamiddelen van het Rijk voor cultuur geheel ten goede komen aan culturele instellingen, zzp’ers en amateurorganisaties. Het meeste geld gaat naar de instellingen, die in het geval van het Drents...
 • Stadspartij PLOP: hoe gemeente nu met WMO-cliënten omgaat zijn wantoestanden

  Informatie
  29 april 2021 - 20:38
  WMO-cliënten die al weken wachten op een beschikking voor het verlengen van een indicatie van het Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Cliënten die wachten op besluiten van de WMO of cliënten die al weken lang zonder geld zitten doordat er maar geen herindicatie komt...
 • Rachelle Huberts fietst 2700 euro bijeen voor Hersenstichting

  Informatie
  29 april 2021 - 18:10
  Zondag 18 april was het eindelijk zover. Om 6.00 uur ‘s ochtends vertrok Rachelle Huberts op haar mountainbike om de monstertocht van 200 KM door Drenthe te rijden. Vanuit haar ouderlijk huis in Assen reed zij 5 verschillende lussen met steeds wisselende medefietsers. Deze routes gingen richting...
 • Wethouder Jan Broekema bezoekt de Werkwereld

  Informatie
  29 april 2021 - 17:56
  Woensdag bracht wethouder Jan Broekema een werkbezoek aan de Werkwereld aan de Brunelstraat in Assen-Oost. Het doel van dit bezoek was een goed beeld te krijgen van de mooie samenwerkingsverbanden die hier tot stand komen. Dit betreft zowel samenwerking tussen de organisaties als ook die in de...
 • Burgemeester sluit woning in Pittelo na vondst hennepkwekerij

  Informatie
  29 april 2021 - 11:00
  De burgemeester heeft besloten de woning aan de Moezelstraat te Assen te sluiten voor een periode van drie maanden. De aanleiding is een door de politie aangetroffen hennepkwekerij. Een pand waarin hennep wordt gekweekt vormt een bedreiging voor de openbare orde. Het doel van de burgemeester met de sluiting...
 • Kennismaken met Zadenbibliotheek Drenthe

  Informatie
  29 april 2021 - 08:50
  Voor iedereen in Assen die graag zelf zaden zaait en planten kweekt staat op zaterdag 1 mei, op de ‘Dag van de (tuin)Arbeid’, van 13.00 tot 15.30 uur een kraam van de Zadenbibliotheek Drenthe voor de ingang van De Nieuwe Kolk. Hier kan men kennismaken met de Zadenbibliotheek en zakjes zaad lenen...
Spinning loader