Afvalcontainers in Assen ook te openen met toegangspas en hotelpasjes

Afvalcontainers in Assen ook te openen met toegangspas en hotelpasjes

Partij van de Arbeid-raadslid Luc Rengers deed onlangs een bijzondere ontdekking. De ondergrondse containers in Assen, kunnen met veel meer pasjes worden geopend.

De containers zijn ook te openen door gebruik te maken van andere pasjes, zoals het toegangspasje van het stadhuis en het abonnementspasje van een zwembad. Ook de key-card van een hotel biedt de mogelijkheid containers te openen, evenals de sleutelkaart van een appartementencomplex uit Leeuwarden en Groningen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf VConsyst is de keuze van het toegepaste systeem door de gemeente  gemaakt, laat Rengers weten.

Ook komt het volgens Rengers vaak voor dat er vuilnis buiten de containers liggen: Met regelmaat wordt vastgesteld, dat vuilniszakken of dozen met afval naast ondergrondse afvalcontainers liggen, niet op een specifieke plek, maar her en der verspreid in de stad. Van aanwonenden wordt vernomen, dat met regelmaat ongedierte wordt waargenomen. Hiermee wordt bedoeld, dat katten, kraaien en meeuwen, maar ook muizen en ratten worden aangetroffen bij de defecte containers, waarnaast de vuilniszakken werden gedumpt.

Rengers heeft nu vragen aan het college gesteld. Lees hieronder zijn brief:

Geacht College,

Met regelmaat wordt vastgesteld, dat vuilniszakken of dozen met afval naast ondergrondse afvalcontainers liggen, niet op een specifieke plek, maar her en der verspreid in de stad. Bij navraag kreeg ik als antwoord van gemeentelijk personeel, dat een container wordt geleegd, zodra per computer het sein binnenkomt, dat een container voor tenminste 70 procent is gevuld. Prachtig geregeld. In de praktijk blijkt echter, dat met regelmaat sprake is van defecten in het systeem. De oorzaak is meestal, dat de verpakking van het aangeboden afval vastloopt in het getande perssysteem. Gevolg is vaak, dat het aangeboden afval naast de containers wordt achtergelaten. Van aanwonenden wordt vernomen, dat met regelmaat ongedierte wordt waargenomen. Hiermee wordt bedoeld, dat katten, kraaien en meeuwen, maar ook muizen en ratten worden aangetroffen bij de defecte containers, waarnaast de vuilniszakken werden gedumpt.

Opmerkelijk is, dat in het centrum slechts een beperkte mogelijkheid is afval te scheiden. Vrijwel alles gaat in de container als restafval, terwijl het met name horeca-afval betreft. Veel glas, maar ook etensresten, dus groen afval. Het ontbreekt aan diversiteit van containers, waardoor afvalscheiding niet mogelijk is. Onlangs vernam ik in de media, dat veel glaswerk in de restcontainer terecht komt, wat een logisch gevolg is van het ontbreken van glascontainers op strategische plekken, zoals bijvoorbeeld de Markt en de Marktstraat.

Bij de berichtgeving over teveel glas in het restafval heeft het College aangekondigd, dat meer zal worden gehandhaafd op het niet scheiden van afval.

De lasten, die in rekening worden gebracht bij het aanbieden van afval in ondergrondse containers, lijken aanzienlijk. Dat kan worden gereduceerd door glascontainers te plaatsen. Maar het is bijzonder, dat afval kosteloos is aan te bieden. De ondergrondse containers zijn namelijk door ieder te openen met behulp van de Asser Pas. Natuurlijk ook met bedrijfspasjes. Bij elk aanbod wordt via het systeem een bedrag in rekening gebracht, dat naar verluidt ¬1,70 per vuilniszak bedraagt. Een horeca-ondernemer vertelde, dat hij circa ¬300 per maand betaalt. Vermeldenswaard is, dat de toegankelijkheid niet beperkt is tot de Asser Pas. De containers zijn ook te openen door gebruik te maken van andere pasjes, zoals het toegangspasje van het stadhuis en het abonnementspasje van een zwembad. Ook de key-card van een hotel biedt de mogelijkheid containers te openen, evenals de sleutelkaart van een appartementencomplex uit Leeuwarden en Groningen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf VConsyst is de keuze van het toegepaste systeem door de gemeente  gemaakt.

Door gebruik te maken van de opgesomde mogelijkheden kunnen bewoners en bedrijven gratis gebruik maken van de Asser afvalcontainers, terwijl hier regulier voor moet worden betaald.

Volgens een dienstdoend ambtenaar is voor dit systeem gekozen, mede in verband met mogelijke storingen. Het is niet anders dan vast te stellen, dat door deze keuze geen sprake kan zijn van een rechtvaardige kostenberekening. Op het Milieupark moet voor aanbod boven de 300 kilo worden betaald, terwijl het afval gratis is te dumpen in de ondergrondse containers. Bovendien is glasafval normaal gesproken zonder kosten aan te bieden.

Met in gedachten het uitgangspunt, dat Assen een goede mogelijkheid tot afvalscheiding biedt, die milieubewust en betaalbaar is en geen bijwerking levert aan de volksgezondheid, roept e.e.a. een aantal vragen op.

1. Hoe worden de kosten voor het aanbieden van afval via ondergrondse containers vastgesteld?

2. Getracht wordt Assenaren te stimuleren afval correct te laten scheiden. Waarom heeft het College gekozen voor het gepraktiseerde systeem in toegankelijkheid van de ondergrondse containers, waarbij de één het afval gratis kan dumpen en de ander de hoofdprijs betaalt? Is het College het met de PvdA-fractie eens, dat in de praktijk gebruikers op deze wijze niet worden gestimuleerd het afval te scheiden?

3. Wat moeten de aanbieders van afval via ondergrondse containers doen om de door u aangekondigde sancties te ontlopen, rekening houdend met een correcte afvalscheiding en met in gedachten de volksgezondheid?

4. Is het College op de hoogte van plaagdierenoverlast? Wat mag van het College worden verwacht, zodat de afvalaanbieders hun afval kwijt kunnen zonder overlast van plaagdieren  met vooral de volksgezondheid in gedachten?

5. Wat is de reden, dat in de buurt van de Markt, waar veel horeca is, geen glasbak en een GFT-container is te vinden?

6. Continueert het College het huidige systeem? Zo ja, waarom of zo nee, welk alternatief biedt een acceptabele oplossing?

7. In welke mate heeft het systeem invloed op het kostenaspect?

Uw beantwoording wordt met belangstelling afgewacht.

Hartelijke groet
Luc Rengers,
(namens de PvdA-gemeenteraadsfractie)

Tiplijn