Assen neemt regie bij vestiging zorginitiatieven Google

Assen neemt regie bij vestiging zorginitiatieven

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een toetsingskader vastgesteld om publiek te kunnen sturen op de vestiging van nieuwe zorginitiatieven in Assen. Met het toetsingskader heeft de gemeente gereedschap om in gesprek met zorgpartijen te toetsen of een beoogde locatie geschikt is, met oog voor de draagkracht van de wijk of buurt. Het toetsingskader gaat in op 1 januari 2024.

De gemeente ziet dat vestiging van zorginitiatieven in Assen invloed heeft op de samenstelling van de stad. Vestiging heeft positieve invloed op de werkgelegenheid en het komt tegemoet aan zorgvraag. Maar de vestiging van zorg kan de leefbaarheid in wijken beïnvloeden, bijvoorbeeld als het gaat om zorginstellingen die mensen met verward of onbegrepen gedrag begeleiden of huisvesten. Om goede afwegingen te maken heeft de gemeente een toetsingskader ontwikkeld.

Samen met zorgpartijen
,,Assen is een echte zorgstad en waardeert het werk van alle Assense zorgpartijen. Onze zorginstellingen, zorgbedrijven en begeleide woonvormen bieden een zorg, hulp en of werk aan mensen uit de hele regio. De zorgorganisaties en hun bewoners hebben baat bij een goede relatie met omwonenden. Samen willen ze wijken laten bloeien. Daarom heeft de gemeente het kader met verschillende zorgpartijen ontwikkeld'', laat de gemeente weten.

Draagkracht van de wijk
,,De gemeente heeft oog voor wat een wijk aankan. Zijn er te veel zorginitiatieven in een buurt, dan kan dat omwonenden in die wijk teveel belasten.'' In het bestuursakkoord is afgesproken dat de gemeente regels maakt om hier mee om te gaan. Nu het toetsingskader ingaat moeten nieuwe zorgpartijen zich melden bij de gemeente. Aan de hand van het toetsingskader kijkt de gemeente samen met de zorgpartij waar zij zich het beste kunnen vestigen. Als een buurt al veel zorginitiatieven kent, kan de gemeente een negatief advies geven.

Wethouder Jan Broekema is blij met de stappen: “Het toetsingskader brengt een stevig gesprek op gang met nieuwe zorgpartijen. Past de organisatie op die plek? Is er nagedacht over samenwerking met de buurt? Zijn er afspraken gemaakt wanneer er overlast optreedt? Zo werken we aan buurten en wijken waar zorg en wonen goed samengaat.” Met het toetsingskader checkt de gemeente ook vooraf de kwaliteit van het zorginitiatief.

Ruimtelijke regels
De gemeenteraad beslist over de regels die gelden voor inrichting van de ruimte. Om het toetsingskader ruimtelijk te borgen is een facetbeheersverordening en een facetbestemmingsplan nodig. De gemeenteraad bespreekt vandaag de verordening en beslist donderdag 21 december over het voorstel. Begin 2024 gaat de gemeenteraad een voorstel voor aanpassing van het bestemmingsplan bespreken. Het bestemmingsplan ligt op dit moment 6 weken ter inzage.

Tiplijn